కాకినాడ

జనసందోహంతో నిండిన కాకినాడ సమద్రతీరం

జనసందోహంతో నిండిన కాకినాడ సమద్రతీరం

On the occasion of the festival of Sankranti, every house is buzzing with relatives...