మంచిర్యాల

అన్నారంలో  ఏసీపీ ఆధ్వర్యంలో పోలీసుల తనిఖీ లు

అన్నారంలో  ఏసీపీ ఆధ్వర్యంలో పోలీసుల తనిఖీ లు

అనుమతి పత్రాలు లేని 87 వాహనాలు స్వాధీనం