సిపిఐ ప్రజాగర్జన బహిరంగ సభ ప్రత్యక్ష ప్రసారం

https://www.youtube.com/live/VHf_zWJ71q8?feature=share