వనపర్తి జిల్లాలో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు

వనపర్తి జిల్లా పెబ్బేరు మార్కెట్ యార్డ్ లోని గోదాము ప్రమాద వశాత్తు నిప్పు అంటుకొని కాళి బూడిదయిన ధాన్యం